Expertise

De grootte van ons kindcentrum (65 medewerkers) maakt het mogelijk om extra te specialiseren op allerlei gebieden. Iedere vaste medewerker zit dan ook in een expertteam. Denk aan thema's als sociale veiligheid, rekenen, taal en lezen. Deze expertteams worden aangevoerd door medewerkers die op deze gebieden gespecialiseerd zijn. We hebben bewust gekozen om de specialisaties aan te passen op specifieke leeftijdsgroepen. Ook onze vertrouwenspersonen en de antipestcoördinator hebben een speciale training gevolgd.

Intern begeleiders
Op onze school werken twee intern begeleiders: eentje voor het jonge kind (0-7 jaar) en eentje voor het oudere kind (7-13 jaar). Dit in tegenstelling tot sommige andere kindcentra, die vaak één intern begeleider hebben voor alle groepen van 1 t/m 8. Samen met de leerkracht van jouw kind bespreken de intern begeleiders de ontwikkeling en het welzijn. Dat doen ze tijdens vaste overlegmomenten. Ook wanneer er extra zorg of begeleiding nodig is, wordt de hulp en expertise van de intern begeleiders ingeschakeld.

NT2-onderwijs
Voor een deel van onze kinderen geldt dat Nederlands niet hun moedertaal is. Twee leerkrachten binnen ons team volgen daarom momenteel een opleiding tot NT2-specialist. Zo kunnen wij ál onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs bieden.