Kinderdagopvang De Samenstroom

U werkt of studeert en zoekt vertrouwde dagopvang voor uw kind(eren). KC De Samenstroom biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit doen we in vaste en horizontale groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een stamgroep geplaatst worden.  Zo is er een babygroep voor kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar waar de kinderen dagelijks worden verzorgd door vaste pedagogisch medewerkers.

Babygroep
In de babygroep spelen baby's en dreumesen samen in een groep. Bij de jongste kinderen, de baby's, volgen we het dagritme van het kind. Dit doen we in overleg met de ouders. Samen met hen bekijken we wanneer het kind een flesje nodig heeft, of het al fruit of brood mag eten en hoe laat en hoelang het gaat slapen. Als het kind wat ouder wordt, een dreumes is, gaat het kind langzaam mee in het dagritme van de groep. Binnen het dagritme zorgen we voor gezonde voedingsmomenten, voor leuke en leerzame activiteiten, voor vele uurtjes lekker vrij (buiten)spelen en voor voldoende rust. Daarbij vinden we het belangrijk dat er een gezellig sfeer heerst waarbinnen kinderen zich thuis voelen. 

Peutergroep
In de peutergroep volgen de kinderen het dagritme van de groep dat hen duidelijkheid en structuur biedt en langzaam voorbereid op school. Zo werken we op de peutergroep net als op school met dagritmekaarten en bieden we kringactiviteiten. Daarnaast komen de kinderen in de peutergroep in aanraking met dezelfde of soortgelijke rituelen, spelmateriaal en speelhoeken als op de basisschool.
Net als in de babygroep zorgen we ook in de peutergroep voor gezonde voeding, voor leuke en leerzame activiteiten, voor vele uurtjes lekker buitenspelen en voor voldoende rust binnen binnen een prettig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich thuis voelen.
 
Werkwijze
Bij de dagopvang bieden we VVE. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is erop gericht om ontwikkelingskansen te vergroten en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen. Hierbij richten we ons hoofdzakelijk op het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Dit doen we door themagericht werken, waarbij we gebruik maken van het programma Uk & Puk . Spelen staat binnen dit programma en het themagericht werken centraal. Spelen is ervaren en ervaren betekent groeien en leren. 
Vanuit de overtuiging dat kinderen vooral groeien en leren wanneer zij actief betrokken zijn en zij uitgedaagd en ondersteund worden, houden wij in onze werkwijze nadrukkelijk rekening met de eigen inbreng van het kind en staat de betrokkenheid bij de thema's en activiteiten voorop. Om de betrokkenheid te stimuleren wordt er gewerkt met de handpop Puk en met thema's die dichtbij de beleving van het kind staan. 
Daarnaast streven we bovenal naar het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de 'zone van naaste ontwikkeling'. Dat wil zeggen: het kind laten bewegen aan de grens van zijn mogelijkheden, ofwel het kind niet te veel, maar ook niet te weinig uitdagen. Pedagogisch medewerkers proberen door middel van het activiteitenaanbod kansen te creëren, maar zij proberen vooral ook om kansen te grijpen door gewone en spontane situaties waarbij het kind al actief betrokken is, te zien als geschikt om het kind leerervaringen op te laten doen. 
 
Extra zorg en ondersteuning
Bij de dagopvang volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt grillig (op eigen niveau en op eigen tempo). Hier houden we rekening mee. Indien de ontwikkeling opvallendheden laat zien, dan wordt dit altijd besproken met ouders en zoeken we samen naar de beste ondersteuning. 

Aansluiting school 
Doordat onze werkwijze in visie en uitvoering aansluit bij het aanbod van school is er een inhoudelijk aansluiting met school. Zo wordt in de groepen 1 en 2 ook gewerkt vanuit de overtuiging dat kinderen vooral leren wanneer zij actief betrokken zijn en uitgedaagd en ondersteund worden en wordt er door de leerkrachten ook gestreefd naar het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de 'zone van naaste ontwikkeling'. Leerkrachten werken daarvoor ook met thema's die dichtbij de beleving van het kind staan en met themahoeken die de verschillende ontwikkelingslijnen uitdagen en stimuleren. Daarnaast werken leerkrachten met hetzelfde kindvolgsysteem om de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen en het aanbod van activiteiten en hun rol daarop af te stemmen. Dit is handig bij het overdragen van kindgegevens naar school. We kijken en spreken op eenzelfde manier naar en over een kind. Als het kind doorstroomt naar de basisschool krijgen leerkrachten - na toestemming van ouders - het kinddossier overgedragen. Bij kinderen met een VVE indicatie, indien er veel of specifieke bijzonderheden zijn of wanneer pedagogisch medewerkers en/of ouders dit wenselijk vinden, vindt er altijd een warme - dus persoonlijke - overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker (mentor) en de (toekomstige) leerkracht van het kind.  
 
Combineren peuterwerk met opvang 
Op kindcentrum De Samenstroom kunt u peuterwerk combineren met dagopvang. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor één of meerdere dagdelen peuterwerk in combinatie met één of meerdere dagdelen dagopvang. Desgewenst bieden we voorschoolse opvang aan vóór een dagdeel op peuterwerk.

Pedagogisch medewerkers:
Babygroep 0-2 jaar:
Ans Donkers, Emmy van der Pas, Suzanne van der Bruggen, Femke Janszen, Ellie Veldman en Lieke Kanters.

Peutergroep 2-4 jaar:
Daphne Verhappen, Eugenie van Vijfeijken, Danielle van Duppen en Pleun Kolsters.

Openingstijden
De dagopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-18.30 uur. U kunt ook kiezen voor een ochtend van 7.30 uur tot 12.30 uur of voor een middag van 12.30-18.30 uur. Vervroegde opvang is mogelijk van 7.00 uur-7.30 uur. Wij zijn 52 weken per jaar geopend, uitgezonderd de nationale feestdagen. U kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder een 40 of 52 weken pakket. Meer informatie over de pakketten, tarieven en sluitingsdata kunt u vinden op de website van Stichting GOO.

Contactgegevens

Groep 1: Babygroep 0-2 jaar
E-mail: kdv1.samenstroom@stichtinggoo.nl 
Tel: 088-0088558

Groep 2: Peutergroep 2-4 jaar
E-mail: kdv2.samenstroom@stichtinggoo.nl
Tel: 088-0088557

Of u neemt contact op met de klantenservice van Stichting GOO:

E-mail: info@stichtinggoo.nl
Tel: 088-0088500

GGD Inspectierapport
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kinderopvang. Zie hier het nieuwste inspectierapport.