KC Raad (MR)

Wat houdt de KC Raad (MR) in?

KC Raad staat is de medezeggenschapsraad. De KC Raad is een wettelijk verplicht orgaan op elke school, dat het beleid van de school en het schoolbestuur bewaakt. De KC Raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. Afhankelijk van het onderwerp heeft een KC Raad advies- of instemmingsbevoegdheden. De deelgebieden waar de KC Raad zich op focust zijn onder te verdelen in:
Onderwijskundig beleid
- Doelstellingen
- Schoolplan
Organisatie beleid
- Roostervrijedagen / studiedagen
- Vakantieregeling
- Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid
Personeelsbeleid
- Formatie
Ouder-/leerlingbeleid
- Persoonsgegevens verwerking en bescherming
- Schoolgids
- Vrijwillige ouderbijdrage
 
Verder voert de KC Raad verplicht overleg met alle geledingen die bij de school betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en via de ouders, de kinderen. In de KC Raad zitten ouders en personeel.
Voor onze school zijn dat voor dit schooljaar drie ouders en drie personeelsleden. Om de drie jaar worden deze personen volgens een wettelijk geregelde stemming gekozen.

De vergaderingen van de KC Raad vinden op school plaats en zijn openbaar voor personeel en ouders. De notulen van de KC Raad-vergadering zijn te vinden op deze website.

De leden van de KC Raad (MR)
Namens de ouders:
Rob Nijhof
Jenny de Wit
Ivo van Erp
Namens de school:
Bianca van Hamersveld
Margaret Jansen
Marieke Vissers