MR

Wat houdt de MR in?

MR
MR staat voor Medezeggenschapsraad. De MR is een wettelijk verplicht orgaan op elke school, dat het beleid van de school en het schoolbestuur bewaakt. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR advies- of instemmingsbevoegdheden. De deelgebieden waar de MR zich op focust zijn onder te verdelen in:
Onderwijskundig beleid
- Doelstellingen
- Schoolplan
Organisatie beleid
- Roostervrijedagen / studiedagen
- Vakantieregeling
- Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid
Personeelsbeleid
- Formatie
Ouder-/leerlingbeleid
- Persoonsgegevens verwerking en bescherming
- Schoolgids
- Vrijwillige ouderbijdrage
 
Verder voert de MR verplicht overleg met alle geledingen die bij de school betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en via de ouders, de kinderen. In de medezeggenschapsraad zitten ouders en personeel.
Voor onze school zijn dat voor dit schooljaar drie ouders en drie personeelsleden. Om de drie jaar worden deze personen volgens een wettelijk geregelde stemming gekozen.

De vergaderingen van de MR vinden op school plaats en zijn openbaar voor personeel en ouders. De notulen van de MR-vergadering zijn te vinden op deze website.

De leden van de medezeggenschapsraad 
Namens de ouders:
Rob Nijhof
Jenny de Wit
Ivo van Erp
Namens de school:
Bianca van Hamersveld
Margaret Jansen
Marieke Vissers